Podpořte nás

Rádi bychom nabízeli kvalitní kulturní program, poučné přednášky a prezentovali esteticky podnětná díla. K tomu je nutné materiální zázemí, které je potřeba vytvářet, udržovat a obnovovat. Jestliže vám na něm záleží, věříme, že najdete způsob, jak nás v našich snahách můžete podpořit.

 

Výměna oken v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích

Prosím, naklánějte se z oken!

Ano, nespletli jste se. Výzva k otevření okna a naklonění se byla určena právě vám. Zkuste si na chvíli představit, že se do kostela podíváte skrze jedno takové okno jakoby zvenčí. Co vidíte? Impozantní sakrální stavbu z roku 1782, která pojme více než tisíc návštěvníků. Nelze přehlédnout nádherný královský nástroj a na stropě a oltáři malby natolik nevídané, že se jimi nemůže pochlubit žádný jiný kostel široko daleko.

Ale vidíte to i vy? Před oltářem stojí dva lidé: muž a žena. Bílé šaty jsou jasnou nápovědou, proč sem přišli. A těch hostů! Všichni se nádherně usmívají. Neuplynul ani rok a setkáváte se s nimi opět zde. Ovšem nejen jejich oděv prozradí, že tentokrát se jedná o jinou příležitost. Maminka drží v rukou děťátko, které přinesli ke křtu.

Křest, to je okamžik, kdy Bůh člověka obdarovává vírou, láskou a nadějí. Ale žádná z těchto hodnot nevykazuje neměnnou intenzitu. Lidé, kteří si Bohem svěřených darů váží, berou vážně jeho radu, aby jejich intenzitu doplňovali spolu s druhými v kostele. Funguje to. Těžce se o tom píše, je třeba to zkusit! Otevřít okno svého života a pohlédnout do nebe.

Tento pohled vám chceme v našem kostele zprostředkovat. To, že čtete tento text, znamená, že jste sem přišli. A my bychom si přáli, abyste se vrátili. A potom znovu a znovu. Koukat do nebe je léčivé. Mění to život, rozšiřuje obzor, dodává sílu v těžkých chvílích a naději pro chvíle poslední.

Duchovní věci jsou úzce spjaty s materiálními. V roce 2020 začneme měnit okna v našem kostele. Možná právě to, kterým jste se až do této chvíle dívali. Budeme vám vděčni, když tuto rekonstrukci podpoříte finančně. Dary můžete adresovat na účet Farního sboru v Havířově Bludovicích. Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2019.

Materiální věci jsou úzce spjaty s duchovními. V roce 2020 budou v našem kostele probíhat pravidelné nedělní bohoslužby, křty, svatby, pohřby, ale i koncerty a další kulturní programy. Budeme vděčni, jestliže podpoříte ty, kteří vám v našem kostele otevírají okna do nebe. Dary na mzdový fond můžete adresovat na účet Farního sboru v Havířově Bludovicích. Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2020.

Za vaše dary vám srdečně děkujeme.

 

Rekonstrukce šenovské hřbitovní kaple

V roce 2018 bude zahájena sanace kaple v Šenově. Důvodem havarijních prací je skutečnost, že v zadní části kaple jsou podél pilířů vidět svislé trhliny na celou výšku stavby (včetně základů i atiky). Trhlina se rozevírá a pod stropem je šířky až cca 1cm. Sanace bude spočívat ve stažení zdiva. Cílem je zajistit apsidu proti dalším pohybům.Město Šenov podpořilo sanaci stavby dotací ve výši 33 tis. Kč. Prosíme dárce, kteří by chtěli podpořit rekonstrukci kaple, aby přispěli na účet Farního sboru Slezské církve evangelické, která za tímto účelem zřídila zvláštní fond.
Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2018. Rekonstrukce bude zahájena v druhé polovině roku 2018.
Za jakékoli dary upřímně děkujeme.

Benefice pro dětské oddělení nemocnice v Havířově

Dobročinné adventní koncerty v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích, které pořádá Gymnázium Komenského v Havířově ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou, mají svou dlouholetou tradici. 21. prosince 2015 se konal v pořadí již 15. koncert. Kostel byl tentokrát navštíven rekordním počtem hostů. Profesorka S. Mokroszová připravila se studenty a absolventy působivý program. Výtěžek z koncertu, přesahující 12 tis. Kč, byl opět věnován dětskému oddělení havířovské nemocnice. Primářka MUDr. D. Barnetová sdělila, že dar bude využit na vybavení dětské herny.

2. února se všichni zaangažovaní setkali opět, tentokrát v nemocnici, přímo na dětském oddělení. Na straně dárců – pastor Vladislav Volný, ředitel gymnázia Petr Šimek, režisérka koncertu Sylva Mokroszová, na straně obdarovaných – primářka Dagmar Barnetová, vrchní sestra Bohumila Čurdová, náměstek ředitele pro léčebnou péči Martin Sedláček a další lékařky a zdravotní sestry. Studenti gymnázia připravili pro dětské pacienty a jejich doprovod krátký kulturní program, v rámci kterého zazněly dvě písně skupiny Světlo (D. Vrba, L. Motloch, host J. Kotek) a báseň, kterou přednesla N. Petríková.

Jménem organizátorů vyjadřujeme upřímná poděkování nejen všem štědrým dárcům, ale také těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci koncertu. Dětem, které budou dětskou hernu v nemocnici využívat, přejeme, aby se v ní cítily dobře, ale především se brzy uzdravily a vrátily se zase do svých domovů. A v adventu si mohou přijít poslechnout do evangelického kostela v Bludovicích krásné písně, melodie i verše, jejichž ozvěna se nese ještě dlouho a daleko.

Vladislav Volný, pastor

Dar pro Veroniku Skotnicovou

Veronika Skotnicová je žákyní 8. třídy Základní školy v Těrlicku a členkou Farního sboru v Havířově Bludovicích. Od narození je postižena dětskou mozkovou obrnou – spastickou kvadruparézou. V květnu roku 2015 v našem sboru konfirmovala.
Od její konfirmace probíhala v rámci našeho sboru a obce Těrlicko sbírka na speciální rehabilitační cvičení v lázních Klimkovice, které bude Veronika absolvovat v tomto roce. 26. prosince 2015 byl na slavnostní vánoční bohoslužbě předán rodičům Veroniky Skotnicové finanční dar ve výši 55 000,- Kč, který významnou mírou pokryje finanční náklady spojené s touto rehabilitací. Tímto považujeme tuto sbírku za ukončenou.
Všem dárcům upřímně děkujeme za štědrost a obětavost.

Oprava varhan

Děkujeme všem stálým i jednorázovým příznivcům opravy varhan. Nástroj je nádherně zrekonstruován a díky nové technologii elektrických magnetů zní jako nikdy předtím. Všichni, kteří by si přáli pomoci z dofinancováním tohoto finančně náročného projektu, mohou přispět na účet Nadačního fondu přátel kulturní památky – evangelického kostela v Havířově Bludovicích. Bankovní spojení: poštovní spořitelna, č. ú. 247765865/0300.

Podpořte rekonstrukci životické hřbitovní kaple

Na podzim roku 2016 byla zahájena výměna střešní krytiny a obnova fasády na životické hřbitovní kapli. Tato sakrální stavba, která je kulturní památkou, byla posvěcena před 135 lety.
Náklady na rekonstrukci dosáhnou 240 tis. Kč. Hřbitovní správa našeho sboru vyčlenila na tento účel sto tisíc korun. Statutární město Havířov podpořilo tuto investici taktéž částkou sto tisíc korun.
Obracíme se na naše sborovníky, sympatizanty a příznivce s prosbou o dary, které by sloužily k dofinancování tohoto díla. Můžete tak učinit převodem finančních prostředků na účet Farního sboru. Bankovní spojení: FIO banka, č. ú. 2201030707/2010, variabilní symbol: 2016.

Za Vaši obětavost vám srdečně děkujeme.

 

DĚKUJEME NAŠIM PRVNÍM DÁRCŮM ZA JEJICH PŘÍSPĚVKY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ PRO ÚČELY DAŇOVÝCH ODPOČTŮ K POSKYTNUTÉMU DARU  zašlete tento požadavek formou vyplněného formuláře na e-mailovou adresu: a.hlubinova@nfkph.cz 

Zadost_o_zaslani_potvrzeni_k_poskytnutemu_daru