Podpořte nás

Rádi bychom nabízeli kvalitní kulturní program, poučné přednášky a prezentovali esteticky podnětná díla. K tomu je nutné materiální zázemí, které je potřeba vytvářet, udržovat a obnovovat. Jestliže vám na něm záleží, věříme, že najdete způsob, jak nás v našich snahách můžete podpořit.

Rekonstrukce šenovské hřbitovní kaple

V roce 2018 bude zahájena sanace kaple v Šenově. Důvodem havarijních prací je skutečnost, že v zadní části kaple jsou podél pilířů vidět svislé trhliny na celou výšku stavby (včetně základů i atiky). Trhlina se rozevírá a pod stropem je šířky až cca 1cm. Sanace bude spočívat ve stažení zdiva. Cílem je zajistit apsidu proti dalším pohybům.Město Šenov podpořilo sanaci stavby dotací ve výši 33 tis. Kč. Prosíme dárce, kteří by chtěli podpořit rekonstrukci kaple, aby přispěli na účet Farního sboru Slezské církve evangelické, která za tímto účelem zřídila zvláštní fond.
Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2018. Rekonstrukce bude zahájena v druhé polovině roku 2018.
Za jakékoli dary upřímně děkujeme.

Benefice pro dětské oddělení nemocnice v Havířově

Dobročinné adventní koncerty v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích, které pořádá Gymnázium Komenského v Havířově ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou, mají svou dlouholetou tradici. 21. prosince 2015 se konal v pořadí již 15. koncert. Kostel byl tentokrát navštíven rekordním počtem hostů. Profesorka S. Mokroszová připravila se studenty a absolventy působivý program. Výtěžek z koncertu, přesahující 12 tis. Kč, byl opět věnován dětskému oddělení havířovské nemocnice. Primářka MUDr. D. Barnetová sdělila, že dar bude využit na vybavení dětské herny.

2. února se všichni zaangažovaní setkali opět, tentokrát v nemocnici, přímo na dětském oddělení. Na straně dárců – pastor Vladislav Volný, ředitel gymnázia Petr Šimek, režisérka koncertu Sylva Mokroszová, na straně obdarovaných – primářka Dagmar Barnetová, vrchní sestra Bohumila Čurdová, náměstek ředitele pro léčebnou péči Martin Sedláček a další lékařky a zdravotní sestry. Studenti gymnázia připravili pro dětské pacienty a jejich doprovod krátký kulturní program, v rámci kterého zazněly dvě písně skupiny Světlo (D. Vrba, L. Motloch, host J. Kotek) a báseň, kterou přednesla N. Petríková.

Jménem organizátorů vyjadřujeme upřímná poděkování nejen všem štědrým dárcům, ale také těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci koncertu. Dětem, které budou dětskou hernu v nemocnici využívat, přejeme, aby se v ní cítily dobře, ale především se brzy uzdravily a vrátily se zase do svých domovů. A v adventu si mohou přijít poslechnout do evangelického kostela v Bludovicích krásné písně, melodie i verše, jejichž ozvěna se nese ještě dlouho a daleko.

Vladislav Volný, pastor

Dar pro Veroniku Skotnicovou

Veronika Skotnicová je žákyní 8. třídy Základní školy v Těrlicku a členkou Farního sboru v Havířově Bludovicích. Od narození je postižena dětskou mozkovou obrnou – spastickou kvadruparézou. V květnu roku 2015 v našem sboru konfirmovala.
Od její konfirmace probíhala v rámci našeho sboru a obce Těrlicko sbírka na speciální rehabilitační cvičení v lázních Klimkovice, které bude Veronika absolvovat v tomto roce. 26. prosince 2015 byl na slavnostní vánoční bohoslužbě předán rodičům Veroniky Skotnicové finanční dar ve výši 55 000,- Kč, který významnou mírou pokryje finanční náklady spojené s touto rehabilitací. Tímto považujeme tuto sbírku za ukončenou.
Všem dárcům upřímně děkujeme za štědrost a obětavost.

Oprava varhan

Děkujeme všem stálým i jednorázovým příznivcům opravy varhan. Nástroj je nádherně zrekonstruován a díky nové technologii elektrických magnetů zní jako nikdy předtím. Všichni, kteří by si přáli pomoci z dofinancováním tohoto finančně náročného projektu, mohou přispět na účet Nadačního fondu přátel kulturní památky – evangelického kostela v Havířově Bludovicích. Bankovní spojení: poštovní spořitelna, č. ú. 247765865/0300.

Podpořte rekonstrukci životické hřbitovní kaple

Na podzim roku 2016 byla zahájena výměna střešní krytiny a obnova fasády na životické hřbitovní kapli. Tato sakrální stavba, která je kulturní památkou, byla posvěcena před 135 lety.
Náklady na rekonstrukci dosáhnou 240 tis. Kč. Hřbitovní správa našeho sboru vyčlenila na tento účel sto tisíc korun. Statutární město Havířov podpořilo tuto investici taktéž částkou sto tisíc korun.
Obracíme se na naše sborovníky, sympatizanty a příznivce s prosbou o dary, které by sloužily k dofinancování tohoto díla. Můžete tak učinit převodem finančních prostředků na účet Farního sboru. Bankovní spojení: FIO banka, č. ú. 2201030707/2010, variabilní symbol: 2016.

Za Vaši obětavost vám srdečně děkujeme.

 

DĚKUJEME NAŠIM PRVNÍM DÁRCŮM ZA JEJICH PŘÍSPĚVKY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ PRO ÚČELY DAŇOVÝCH ODPOČTŮ K POSKYTNUTÉMU DARU  zašlete tento požadavek formou vyplněného formuláře na e-mailovou adresu: a.hlubinova@nfkph.cz 

Zadost_o_zaslani_potvrzeni_k_poskytnutemu_daru